27
animefringe word search
Animefringe Word Search:
Angelic Layer

Z Y A K B T A H C O N T E S T A N T S
T W M R L D A N C I N G L A N K A O A
N I Z E B L A N C H E O T K U P K U I
E Z M Y D C O T E S O G N I R A T H J
M A O A Q A X D N A H C C I I K S W O
A R Y L D D C W W Y M C N K M A K H U
N D Y C I O Z A V A M C A M Y S J A N
R L J I D A K O L B E Z Z A U I N G O
U I S L E G N A W O I O B T R J Z K U
O E U E S R Z D F K I O O O A U I A C
T N Z G U X D T O U K R M K K F H E H
Z I U N Q D H Y Z O J I E Y I U C D I
Y H K A L E A P K R H I X O H S I E B
G C A W L M M O Y A O F S K G I K S M
I A X A A A T G R T L E I A I R A A L
D M Y T L A R A H U Z U S I K A S I M
O E G C H A M P I O N S H I P A I T S
R C K M H X B S F K F O E K R B M O N
P I D X X K U G W O K U O H S T N U A


WORDS TO FIND
Angelic Layer
Angels
Arisu Fujisaka
Aunt Shouko
Blanche
CLAMP
Championship
Contestants
Dancing Lanka
Doll
Dues
Eriol Academy
Hatoko Kobayashi
Hikaru
Icchan
Ice Machine
Kaede Saitou
Koutarou Kobayashi
Madoka Fujisaka
Mao
Misaki Suzuhara
Misakichi
Ohjiro Mihara
Prince of the Layer
Prodigy
Ringo Seto
Sai Jounouchi
Suzuka
Tamayo Kizaki
Tokyo
Tournament
Wizard

27